Sobota 18.05.2024
Vyhľadávanie v produktoch
Prihlásenie
do webshopu
Nová registrácia Zabudnuté heslo
O nás
Akcie
Novinky
Výpredaj
Registrácia
Na stiahnutie
Kontakt
  Autoklimátizácie
  Chladenie
  Elektrospotrebiče
  Finálne výrobky
  Klimatizácie
  Ohrev kvapalín a vzduchu
  Ostatné - nezaradené
  Profesionálne zariadenia - komponenty
  Tepelné čerpadlá
  Univerzálne ND

 

 

Obchodné podmienky

Postup pri nákupe

Ako sa registrovať

 
Obchodné podmienky

                                                               OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Všeobecné ustanovenia
Naša spoločnosť realizuje svoju obchodnú činnosť výlučne formou veľkoobchodu. To znamená, že svoj tovar predáva podnikateľským subjektom na území Slovenskej republiky a do zahraničia pre účely výroby a servisu elektrospotrebičov alebo jeho ďalšieho predaja (len oprávneným fyzickým a právnickým subjektom).
Predpokladom obchodných vzťahov je, že odberateľ je oprávnený podnikať v danom odbore a má na to príslušné oprávnenie (platný Živnostenský list). Z uvedeného vyplýva, že obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré ďalšie súvisiace s podnikaním upravuje Zákon č. 513/91 Zb. v neskoršom znení - Obchodný zákonník.
Kupujúci vykonaním objednávky akceptuje obchodné podmienky na dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim.


Náhradné diely elektrospotrebičov nie sú predmety bežnej spotreby a bez zabezpečenia odbornej montáže nie sú vhodným tovarom na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi !

 

2. Spôsoby objednania a dodania

          Objednávky môžete zrealizovať prostredníctvom webshopu (uprednostňovaný systém objednávok - automatizovaný systém), e-mailom, písomne, telefonicky. Prosíme o presné označenie požadovaného dielu (nomenklatúry) pri Vašich objednávkach.
V prípade, že požadujete náhradný diel, ktorý nie je uvedený na našej web-stránke - nahláste kompletné údaje o výrobku predovšetkým model  a výrobné číslo elektrospotrebiča..

          Objednaný tovar sme schopní vyexpedovať do dvoch pracovných dní po objednaní, v prípade nedostatku zásob bude nedodaný tovar evidovaný a vyexpedovaný po naskladnení. Tovar je možné odobrať osobne, vyexpedovať poštou, zásielkovou službou (DPD , SDS) - uprednostňovaný systém dodania, alebo pri väčšej objednávke našou dopravou (po dohode zdarma).

3. Ceny

  1. Ceny sú uvedené bez DPH (i s DPH)
  2. Cena EXW -  sklad Liptovský Mikuláš - bez dopravy
  3. Doprava sa účtuje podľa platných cenníkov  dopravcu (pošta, kuriérnou službou, atď )
  4. Pri objednávke prostredníctvom e-shopu nad 100,-€ bez DPH  = náklady za doručenie
    1 balíku do 50kg nesie dodávateľ
    Poznámka: Bonus sa ráta len pri súčte položiek, ktoré sú skladom (označené Na sklade )
  5. Nákup vo veľkosklade - minimálna hodnota objednávky je 20 € bez DPH.

4. Systém  zliav   

1) Naša firma dlhoročne pristupuje ku každému zákazníkovi individuálne - viacúrovňový systém zliav, ktorý sa líši v divízii chladenia a ostatnom - v prípade platnej registrácie Vám bude priznaná zľava nastavená u Vášho "osobného účtu".
Od 1.11.2013 došlo k celoplošnému zníženiu cien o 10-30% (u všetkých položiek) tj. ponúkané produkty predávame za jednotnú VC (veľkoobchodnú cenu).
2) Zľava na ceny pri väčšom jednorázovom alebo dlhodobom zmluvnom odbere môže byť stanovená dohodou
3) Výrobným firmám a firmám s vlastnou distribučnou sieťou poskytujeme po dohode špeciálne ceny
4) Uvedený systém zliav poskytujeme len zákazníkom, ktorí majú uzatvorenú s našou firmou Rámcovú kúpnu zmluvu

5. Platby

Pre zákazníkom, ktorí majú uzatvorenú Rámcovú kúpnu zmluvu, platí splatnosť faktúr 14 dní (alebo dohodou) - bezhotovostný bankový prevod.
U klientov, ktorí nedodržujú termíny splatnosti faktúr nebude táto forma možná.
Ostatným zákazníkom je materiál zasielaný na dobierku alebo na predfatúru,  pri osobnom odbere platba v hotovosti 

 

6. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob , miesto reklamácie a postup pri riešení prípadných reklamácii. Pri reklamácii sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom a za dodržania príslušných zákonných noriem. Nakoľko naše obchodná spoločnosť  realizuje obchodnú činnosť výlučne v rámci veľkoobchodu, prípadné nároky na zodpovednosť za vady sa posudzuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a nie podľa Občianskeho zákonníka, resp. Zákona na ochranu spotrebiteľa.

2. Podľa § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že dĺžka záručnej doby záleží od jej vymedzenia v zmluve, v záručnom liste alebo na obale. Konkrétnu dĺžku záručnej doby Obchodný zákonník nestanovuje, jej určenie sa ponecháva na zmluvné voľnosti predávajúceho a kupujúceho. Naša spoločnosť  striktne kopíruje dĺžku záručnej doby, ktorú si stanovujú jednotliví výrobcovia resp. subdodávatelia v rámci EU. Dĺžka záručnej doby našej spoločnosti je od 6 do 24 mesiacov od dátumu predaja. Každý klient by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

3. Reklamácie sa vzťahujú na preukázateľné funkčné chyby spôsobené výrobnou chybou, zistené po prevzatí tovaru alebo počas jeho používania v súlade s jeho určením. Základnou podmienkou pre uznanie prípadnej reklamácie funkčnosti a kvality tovaru je skutočnosť, že montáž a s tým spojenú  servisnú činnosť vykonala osoba odborne spôsobilá a oprávnená vykonávať opravy toho, ktorého zariadenia (platný živnostenský list).

4. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené servisným technikom, resp. užívateľom počas používania tovaru neodborným zásahom, mechanickým poškodením, alebo ak zariadenie nebolo prevádzkované v štandardných prevádzkových podmienkach ( napr. zlá kvalita vody a v dôsledku toho dochádza k nadmernej tvorbe vodného kameňa ), zlé elektrické zapojenie, nesprávne diagnostikovaná chyba, neodstránenie pôvodnej chyby ,pre ktorú došlo k poruche spotrebiča a v dôsledku pretrvávajúcej chyby dôjde k poškodeniu nového náhradného dielu.
Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k odmietnutiu reklamácie. Preto sa jednotlivé prípady posudzujú prísne individuálne.

5. Je neprípustné, aby konečný spotrebiteľ uplatňoval reklamáciu priamo u našej spoločnosti . A to ani v prípade, že tovar - náhradný diel spotrebiteľ kúpil u inej obchodnej spoločnosti pre vlastnú potrebu, nakoľko ani tento postup neruší povinnosť, že spotrebiteľ musí reklamáciu v prvej rade uplatniť u servisného technika (osoba odborne spôsobilá a oprávnená vykonávat opravy - platný Živnostenský list), ktorý realizoval opravu jeho spotrebiča, a ktorý na mieste môže odborne posúdiť vzniknutú situáciu a na základe zistenej situácie vypracuje svoje stanovisko, ktoré zahrnie do montážneho listu, ktorý už vystavil pri ukončení príslušnej opravy.

6. Reklamovaný tovar musí byť fyzicky dodaný našej spoločnosti  spolu s reklamačným protokolom na posúdenie oprávnenosti reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť dodaný kompletný a musí byť poslaný ako obyčajná zásielka - zásielky na dobierku nebudú prevzaté. V prípade, že nedokážeme relevantne posúdiť uplatňovanú reklamáciu bude tovar neodkladne postúpený na vyjadrenie výrobcovi, resp. subdodávateľovi.
Naša spoločnosť  zásadne odmieta riešenie reklamácie cez telefón.

7. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci nesie priame materiálové náklady na odstránenie závad. Predávajúci nehradi dopravné náklady ani ďalšie prípadné nepriame náklady a to ani v prípade uznanej reklamácie.
Predávajúci nezodpovedá za škodu na tovare alebo majetku vzniknutú neodbornou manipuláciou, montážou a užívaním. V prípade nutnosti je predávajúci oprávnený požadovať predloženie platných dokladov o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá vykonala montáž.
Reklamovaný tovar musí byť vždy dodaný so sprievodnou dokumentáciou, ktorá obsahuje:
reklamačný protokol - odborný popis závady a kedy bol komponent zakúpený (číslo faktúry)
čitateľnú kópiu montážneho listu (opravenky) :
-tj. doklad, že opravu (výmenu) uskutočnila osoba oprávnená (platný živnostenský list) a odborne spôsobilá (predovšetkým u elektrických vyhradených zariadení)
- o aké zariadenie sa jedná (typ, model)

Dodatočne "vyrábanú" dokumentáciu nie je možné akceptovať ! 

Reklamačný protokol nájdete v sekcií "Na stiahnutie"8.
Otázky, ktoré nie sú upravené v tomto reklamačnom poriadku sa riadia príslušnou legislatívnou úpravou, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/91 Zb. v neskoršom znení - Obchodný zákonník.

 

7.  Ochrana informácií:
Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu našej spoločnosti, a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či nijak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované na dobu neurčitú z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Zákazník využívaním služieb prevádzkovateľa dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka (meno, adresa, IČO, DIČ, telefón, e-mail), ktoré sa ďalej doplňujú pri uskutočnení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze (zrušenie registrácie). Žiadosť o zrušenie registrácie a vymazanie osobných údajov môže poslať na uniorbitus@uniorbitus.sk alebo na adresu sídla firmy. 

Ako sa registrovať    |    Postup pri nákupe    |    Obchodné podmienky
Tlač stránku   Tlač stránku
     
     
     
 
Powered by Webcredit s.r.o.